REGULAMIN KONKURSU

„WIELKOPOLSKIEJ PIEŚNI I PIOSENKI PATRIOTYCZNEJ”

Konkurs dedykowany w rocznicę Powstania Wielkopolskiego

REGULAMIN KONKURSU

„WIELKOPOLSKIEJ PIEŚNI I PIOSENKI PATRIOTYCZNEJ”

Konkurs dedykowany w rocznicę Powstania Wielkopolskiego

 

§ 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Konkurs jest organizowany pod nazwą „Konkurs wielkopolskiej pieśni i piosenki patriotycznej” i w dalszej części Regulaminu zwany „Konkursem”.

2. Organizatorami Konkursu są: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego – Departament Edukacji i Nauki oraz Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu – Biuro Projektu „Cyfrowa Szkoła Wielkopolsk@2020”, zwani dalej „Organizatorem Konkursu”.

3. Uczestnikiem konkursu może być każdy uczeń szkoły podstawowej z terenu województwa wielkopolskiego zwany dalej „Uczestnikiem”. Laureaci trzech pierwszych  miejsc w poprzedniej edycji nie mogą brać udziału w Konkursie.

4. Konkurs przeznaczony jest dla wokalistów-solistów oraz zespołów wokalnych. Konkurs rozgrywany jest w trzech kategoriach wiekowych w przypadku wokalistów-solistów: w kategorii klas I – III, IV – VI i VII – VIII. W przypadku zespołów wokalnych (od dwóch osób, bez kryterium wieku) wykonania będą zaliczone do kategorii „wykonanie zespołowe”.

5. Cele Konkursu:  

 • wspieranie wychowania patriotycznego młodego pokolenia poprzez formy aktywności artystycznej,
 • popularyzacja wielkopolskich pieśni i piosenek patriotycznych,
 • umacnianie świadomości narodowej,
 • rozwijanie wrażliwości estetycznej,
 • promocja młodych talentów.

6. Zgłoszenia do Konkursu będą przyjmowane od 22 listopada 2021 roku
do 15 grudnia 2021 roku
.

§ 2

WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE

1. Uczestnikiem Konkursu może być każdy uczeń wielkopolskiej szkoły podstawowej.

2. Uczestnicy konkursu mogą śpiewać a cappella, z akompaniamentem instrumentalnym dowolnej osoby lub z podkładem muzycznym (podkłady z nagranym śpiewem nie będą brane pod uwagę).

3. Każdy Uczestnik (lub grupa uczestników w przypadku wykonania zespołowego) może przesłać wykonanie jednego utworu w formie materiału video, o parametrach określonych w § 3 p.3 , wyłącznie wybranego z poniższej listy opublikowanej na stronie: https://spiewnik.csw2020.com.pl/index.php/mp3-do-pobrania/  

 • Hymn Polan
 • Skrzydła Polski
 • Co za dzień
 • Gdy szedłem raz do Warty
 • Piosenka Małego Patrioty
 • Przybyli ułani pod okienko
 • Rota
 • Sen o Poznaniu
 • Marsylianka Wielkopolska
 • Paderewski jedzie
 • Wojenko, wojenko

§ 3

ZASADY KONKURSU

1. Zgłoszenia ucznia szkoły podstawowej dokonuje opiekun szkolny (tj. nauczyciel prowadzący, wychowawca, inny nauczyciel szkoły lub dyrektor szkoły) poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego pod adresem  na stronie internetowej Organizatora http://spiewnik.csw2020.com.pl. Do zgłoszenia dołącza wypełnioną i podpisaną zgodę na wykorzystanie danych osobowych Uczestnika konkursu (załącznik nr 1 do Regulaminu) w postaci skanu oraz utwór konkursowy. W przypadku wykonania zespołowego zgoda wymagana jest od każdego członka grupy (wszystkie zgody należy przesłać w jednym pliku).

2. Nagranie wykonywanego utworu może być zrealizowane telefonem komórkowym lub innym dowolnym urządzeniem rejestrującym obraz i dźwięk. Nagranie powinno być zrealizowane w układzie panoramicznym (poziomym) w sposób statyczny. W nagraniu musi być widoczny Uczestnik Konkursu wykonujący wybrany utwór muzyczny.

3. Wymagany format filmu wideo to MP4. Materiał wideo nie może przekraczać : wielkości 500MB i długości trwania 3,5 minut (210 sekund).

4. Nagrania niespełniające powyższych wymogów nie będą oceniane.

§ 4

DANE OSOBOWE

1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją Konkursu jest Organizator Konkursu.

2. Opiekun szkolny Uczestnika Konkursu wyraża zgodę na publikację jego imienia oraz nazwiska na stronach internetowych Organizatora oraz profilach społecznościowych (Facebook, Youtube), a także w zainteresowanych mediach.

3. Rodzic lub prawny opiekun Uczestnika wyraża zgodę na publiczne wykorzystywanie wizerunku oraz danych osobowych Uczestnika dla celów marketingowych, reklamowych i promocyjnych związanych z Konkursem oraz na przetwarzanie danych osobowych Uczestnika (załącznik nr 1 do Regulaminu).

4. Dane osobowe Uczestników Konkursu i ich opiekunów będą przetwarzane przez Organizatora dla celów organizacji i rozstrzygnięcia Konkursu, informowania opinii publicznej o jego przeprowadzeniu oraz wynikach, a także wydania przyznanych nagród.

5. Rodzicom lub opiekunom prawnym Uczestników Konkursu przysługuje prawo wglądu do danych osobowych swoich i Uczestnika, prawo poprawy treści danych osobowych oraz prawo żądania zaprzestania przetwarzania i usunięcia ich danych osobowych z dokumentacji Konkursu.

6. Organizator Konkursu informuje, iż podane dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

§ 5

KRYTERIA OCENY WYKONYWANYCH UTWORÓW

1. Prace konkursowe – Utwory, zostaną ocenione przez Kapitułę Konkursu pod przewodnictwem Piotra Waśko – Dyrektora Projektu „Cyfrowa Szkoła Wielkopolsk@2020”.

2. Kapituła Konkursu dokona oceny prac w trzech kategoriach, o których mowa w § 1 pkt. 4.

3. Przy ocenie prac konkursowych Kapituła Konkursu będzie w szczególności uwzględniała następujące walory:

 • muzykalność i umiejętności wokalne wykonawców,
 • oryginalność interpretacji,
 • staranność i dokładność wykonania (znajomość tekstu i melodii, czystość intonacji, postawa),
 • ogólny wyraz artystyczny.

§ 6

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU I NAGRODY

1. Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi w dniu 16 stycznia 2022 i ogłoszone będzie na stronie Organizatora www.csw2020.com.pl.

2. Laureatami Konkursu zostaną uczniowie trzech najlepszych prac w trzech kategoriach wiekowych, o których mowa w § 1 pkt. 4. Wszyscy Laureaci Konkursu otrzymają nagrody.

3. Każdy Wykonawca otrzyma pamiątkowy dyplom, natomiast zwycięzcom trzech pierwszych miejsc przyznane zostaną nagrody rzeczowe.

4. Nagrody zostaną wysłane na adresy pocztowe Laureatów Konkursu.

5. Kapituła może zdecydować o przyznaniu nagrody specjalnej, za wykazanie się ucznia/grupy wyjątkową pomysłowością i oryginalnością interpretacji.

§ 7

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Zgłoszenie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją warunków zapisanych
w Regulaminie.

2. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie.

3. Zapytania dotyczące konkursu można kierować na adres e-mailowy: admin[@]csw2020.com.pl lub telefonicznie: +48 61 85 84 765

…………………………….                                                                                         Załącznik nr 1 do Regulaminu

miejscowość, data

……………………….……………………

imię i nazwisko Uczestnika Konkursu

……………………………………………

imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego Uczestnika konkursu

……………………………………………

nazwa szkoły

……………………………………………

adres szkoły

Zgoda na upublicznienie danych osobowych i wizerunku Uczestnika konkursu „Wielkopolskiej pieśni i piosenki patriotycznej” organizowanego przez Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu – Biuro Projektu ‘Cyfrowa Szkoła Wielkopolsk@2020”

 1. Administrator danych osobowych konkursu „Wielkopolskiej pieśni i piosenki patriotycznej” organizowanego przez Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu- Biuro Projektu „Cyfrowa Szkoła Wielkopolsk@2020” (zwanego dalej Konkursem) – Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu, ul. Górecka 1 60-201 Poznań, w celu realizacji działań informacyjnych i promocyjnych o Konkursie będzie upubliczniał dane osobowe oraz wizerunek Uczestnika Konkursu zawarty w przesłanym nagraniu. Dane osobowe wraz z pracą konkursową będą publikowane we wszelkich ogłoszeniach, zapowiedziach i informacjach o tym Konkursie i jego wynikach.
 2. Wykonawca – Uczestnik Konkursu przenosi  na Zamawiającego całość autorskich praw majątkowych do wykonania pracy konkursowej, zwanej dalej” Utworem”, na co najmniej następujących polach eksploatacji :
 3. publiczne odtworzenia Utworu dowolnymi technikami ,
 4. publiczne wykonywanie Utworu (w tym wykonanie na żywo),
 5. wyświetlenia i publiczne odtworzenia Utworu za pomocą urządzeń audiowizualnych,
 6. wypożyczanie egzemplarzy Utworu utrwalonych np. na płytach, kasetach i innych nośnikach dźwięku i obrazu,
 7. utrwalanie i zwielokrotnianie Utworu,
 8. nadawanie Utworu przez stacje radiowe i telewizyjne,
 9. wykorzystanie Utworu w sieciach bezpośredniego dostępu, takich jak Internet,
 10. łączenie Utworu z innymi utworami jak i dzielenie go i wykorzystanie w częściach w zakresie wskazanych wyżej pól eksploatacji,
 11. wykorzystanie  Utworu do promocji Projektu.

Administrator danych osobowych ma prawo do nieograniczonego w czasie zarządzania materiałem filmowym i wizerunkiem Uczestnika konkursu tj. do jego powielania, upowszechniania, udostępniania w ramach swojej działalności, na wielu polach eksploatacji i wykonywania Utworu do promocji Projektu „Cyfrowa Szkoła Wielkopolsk@2020”.

☐ Wyrażam zgodę/ ☐ Nie wyrażam zgody na upublicznienie przez Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli W Poznaniu imienia i nazwiska Uczestnika Konkursu, informacji o szkole, w której uczy się, jak również o uzyskanych wynikach i jego pracy konkursowej w związku z udziałem w  Konkursie

☐ Wyrażam zgodę/ ☐ Nie wyrażam zgody na  publiczne wykorzystywanie wizerunku oraz danych osobowych Uczestnika konkursu „Wielkopolskiej pieśni i piosenki patriotycznej” organizowanego przez Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu– Biuro Projektu „Cyfrowa Szkoła Wielkopolsk@2020” dla celów marketingowych, reklamowych i promocyjnych związanych z Konkursem.

……………………………………………………….                                                                   …………………………………………………………………

Podpis uczestnika konkursu                                                                               Podpis opiekuna prawnego